Date Archives August 25, 2021

ด่วน! เลือดหมดคลัง สภากาชาดไทยเปิดรับบริจาคโลหิตเร่งด่วน!!

? 2Uอัปเดต โรงพยาบาลทั่วประเทศ ขาดแคลนเลือด?อย่างหนักเข้าขั้นวิกฤต!!‼️ ขอเชิญผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งประเทศในยามนี้✅

Read More